amantidelmaggiolinoverona.it što je članak a što stavak

Jun 15, 2021 — članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka ii. Uredbe […] člankom 2. i člankom 3. stavkom 2. trećim podstavkom predviđa se […]. Jun 3, 2021 — Članak 1., 2. u jedinom članku u članku 1., 2. Stavak označen brojem (), 1., 2. u stavku 1., 2. (kada je u istom članku) u članku 2. stavku ... Članak je cjelovit i samostalan prozni sastavak objavljen u dnevnim i nedjeljnim novinama, ... Stavak unutar članka može se također dijeliti na alineje, ... (2) Odredbe članka, stavka, točke i alineje sastoje se od jedne rečenice. ... Ako se članak sastoji od samo jednog stavka, taj se stavak. (2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, preambula obvezno sadržava naziv tijela, odnosno ovlaštene osobe koja donosi propis, s navođenjem sjednice i datuma ... Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju: 1. izvedeni financijski instrumenti iz stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 4. članka 3. Zakona koji imaju ... Jul 18, 2018 — U članku 23. stavku 1. točki 3. riječi: »stavaka 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«. Članak 5. U članku 26. stavak 1. mijenja se i ... Na temelju članka 6. stavka 1. alineja 1. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91, 77/93) i članka 21. točke 1. alineje 1 ... Članak 5. točke 24. do 31. Članak 4. točke 27. do 32. Članak 5. točke 33. do 38. Članak 4. točka 33. —. Članak 5. stavak 1. prvi podstavak, Članak 6. stavak ... VODIČ ZA USPJEŠNU. PRIMJENU. HCCH-ove Konvencije od. 25. listopada 1980. o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece. DIO VI. ČLANAK 13. STAVAK 1. Članak 2. U članku 26. stavku 2. iza riječi: »predmetima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »medupredmetnim i/ili interdisciplinarnim temama i/ili modulima ... "Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji ... članak, koji se dijeli na: stavke, točke i alineje. Na temelju odredbe članka 58. stavka 1. podstavke 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., ... Dec 13, 2018 — Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim ... Članak 2. U članku 6. stavka 1. alineja e) Pravilnika briše se tekst „stavka 3.“ Članak 3. U članku 9. Pravilnika dodaje se novi stavak 1. koji glasi:. Članak 3. U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: >>(2) Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2 ustrojavaju se u okviru pojedinog ... Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit gospođe „A“ iz kazališta u vezi tumačenja članka 11. stavak 1. točka m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ... Članak 1. U Uredbi o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 88/12) u članku 2. stavku 1. točke 2. i 4. brišu se. U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Posebnu putnu ispravu za stranca ... U članku 21. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:. U članku 6. stavku 2. alineji 1. u izrazu „izdvojeno građevinsko područje naselja ... U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:. Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96) i članka 31. stavka 3. Popis osoba iz članka 1. stavka 1. te osoba i subjekata iz članka 2. stavka 1. List of persons referred to in Article 1(1) and of persons and entities referred ... Na temelju članka 2. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) ... Jun 16, 2010 — Članak 1. U Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta („Narodne novine“ broj 31/09) članak 2. stavak 4. mijenja se i glasi:. Članak 6. U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi: „Razgraničenje površina podzemnih voda i zaštite izvorišta vode za piće javne. Obavijest sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11). Preuzmite dokument. DOM ZDRAVLJA MUP-A RH. 10 000 Zagreb Šarengradska 3. Na temelju članka 28. stavka. 2. Zakona o primaljstvu (Narodne novine broj 120/08, 145/10). Skupština Hrvatske komore primalja na sjednici održanoj dana ... (a) ako je, u slučaju iz članka 60. stavka 4., predmetno nadzorno tijelo podnijelo relevantan i obrazložen prigovor na nacrt odluke vodećeg tijela ili je ... Na temelju odredbe članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbe članka 98. stavka 3. područja zabrane kupanja (članak 139. stavak 1. podstavak 10.). ... zaštićenih područja iz članka 127. stavka 2. ovoga Zakona, čiji je akt o. kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili ... Oct 29, 2018 — Na temelju članka 74. stavak 1. i članka 75. stavak 2. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, ... I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju pravila ... by J Omejec · 2013 — Prema novijoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava iz 2009. na privremene mjere, uključujući sudske zabrane, moguće je primijeniti članak 6., stavak 1 ... Obavijest sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13.,143/13., i 13/14). Obavijest sukladno članku 13. stavak ... Jul 15, 2019 — 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16), članka. 24. stavak Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne novine», br. U smislu članka 76., stavak 2., točka I. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane ... Nov 23, 2017 — Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« ... Imate prava na dokument samo ako imate korisnički račun. Prijava Isprobajte besplatno. LEXPERA. Tuškanova 37, 10000 Zagreb. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač i instruktor vožnje iz stavka. 1. ovoga članka ako u krvi ima alkohola do 0,50 ...
nagradna igra jutarni anamarija kava akcija kako je nastao izrael www.supersport.hr dnevna ponuda što je ios
 
Bing Google